کامران در مخالفت با تغییر اعضای کمیسیون تلفیق:

کمیسیون بودجه همیشه می‌خواهد در ترکیب کمیسیون تلفیق اربابی کند

مجلس

ما در چند ماه پیش برای این موضوع بحث و صحبت کردیم و امروز بحث تغییر اعضای کمیسیون تلفیق معنایی ندارد و این به معنای تلف کردن وقت و بیت‌المال است.

نماینده مردم اصفهان گفت: ما در چند ماه پیش برای این موضوع بحث و صحبت کردیم و امروز بحث تغییر اعضای کمیسیون تلفیق معنایی ندارد و این به معنای تلف کردن وقت و بیت‌المال است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن کامران در صحن علنی امروز مجلس در مخالفت با طرح دو فوریت تغییر اعضای کمیسیون تلفیق گفت: من بیست سال است در این مجلس هستم و همیشه کمیسیون بودجه به نحوی خواسته در این خصوص اربابی کند.

وی گفت: ما در چند ماه پیش برای این موضوع بحث و صحبت کردیم و امروز بحث تغییر اعضای کمیسیون تلفیق معنایی ندارد و این به معنای تلف کردن وقت و بیت‌المال است.

 

کد N657849