فیلم/ راهپیمایی مجارستانی ها برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا

سیاسی

هزاران نفر از شهروندان مجارستان با راهپیمایی در خیابان های بوداپست خواستار کناره گیری دولت غرب گرای «ویکتور اوربان» و نزدیکی به روسیه شدند.

فیلم/ راهپیمایی مجارستانی ها برای خروج این کشور از اتحادیه اروپاهزاران نفر از شهروندان مجارستان با راهپیمایی در خیابان های بوداپست خواستار کناره گیری دولت غرب گرای «ویکتور اوربان» و نزدیکی به روسیه شدند.