با تصویب هیئت وزیران؛

۸۲ میلیارد ریال برای جبران خسارت سیل به هرمزگان اختصاص یافت

کد N656865