اميرعبداللهيان در بازگشت از امارات در تهران:

بازداشت دبيركل جمعيت الوفاق نشانه حمایت از افراط گرایان در بحرین است

سیاسی

معاون عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق را اقدامي نسنجيده، شتابزده و به معناي حمايت از اقدامات افراط گرايان در اين كشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان با بیان این مطلب گفت: متاسفانه تداوم سياست غلط سركوب و خشونت در بحرين معارضه دموكراتيك را به فاصله گرفتن از روش هاي دموكراتيك ترغيب مي كند و اين به نفع امنيت بحرين و منطقه نخواهد بود.

وی با اشاره به گفتگوهایش با پادشاه بحرین گفت: در گفتگوهايم با پادشاه بحرين در قاهره(در حاشيه مراسم تحليف سيسي) به وي گفتم كه شيخ علي سلمان رهبر معارضي صبور، منطقي و حكيم است كه در صورت جديت حكومت در توجه به گفتگوي واقعي ملي و مطالبات دموكراتيك به توافق سياسي معتقد است.

عبداللهیان افزود: پادشاه حرفهاي خوبي زد كه با اين رفتارش سازگار نيست.

وی تاکید کرد: بحرين قادر به تحمل تبعات اين اقدام نخواهد بود و بازداشت دبيركل جمعيت دموكراتيك الوفاق بحرين در شرايط حساس كنوني منطقه، در تعارض با امنيت و آرامش منطقه حساس ما بشمار مي رود.

معاون عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه در خاتمه گفت: در شرايطي كه تروريسم و افراط گرايي تهديد جمعي عصر كنوني است، تهران هرگز اجازه نخواهد داد چنين افراط گرايان، امنيت جمعي منطقه اي ما را به مخاطره اندازند.