چند درصد نیروی کار شغل دارند؟

اشتغال,اشتغالزايي,اشتغال دانش آموختگان

تنها 33.6 درصد نیروی کار کشور مشغول به کار هستند.

تنها 33.6 درصد نیروی کار کشور مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسنا، نسبت اشتغال بیانگر این است که چند درصد جمعیت واقع در سن کار، شاغل هستند. بر اساس نتایج مرکز آمار ایران که در تابستان 1393 به دست آمده است، نسبت اشتغال در کشور 33.6 درصد است و در واقع نزدیک به 66 درصد از نیروی کار کشور بیکار هستند. از این میان، این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان است، به طوری که نسبت اشتغال در بین مردان 57.7 درصد و در بین زنان 9.6 درصد است.

این آمار همچنین اطلاعاتی را درباره اشتغال ناقص منتشر کرده است که بر اساس آن نشان می‌دهد که چند درصد جمعیت فعال داری اشتغال ناقص هستند. بر اساس این نتایج 7.8 درصد از جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان 8.6 درصد و در بین زنان 3.1 درصد همچنین در نقاط شهری 6.8 درصد و در نقاط روستایی 10.2 درصد است.

انتهای پیام

کد N653940