ظریف در واکنش به بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق

برخوردهای قهری با رهبران مورد احترام مردم تهدیدات را افزایش می دهد

سیاسی

وزیر امور خارجه در واکنش به بازداشت غیر منتظره شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت سیاسی الوفاق بحرین گفت: برخوردهای قهری با رهبران مورد احترام مردم مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد.

  به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش به بازداشت غیر منتظره آ شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت سیاسی الوفاق بحرین گفت: برخوردهای قهری با رهبران مورد احترام مردم که برغم شرایط سخت سیاسی و امنیتی سالهای اخیر از مشی مسالمت جویانه برای پیگیری مطالبات مردم عدول نکرده اند، بر پیچیدگی اوضاع خواهد  افزود و مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد.

وزیر خارجه کشورمان ضمن اینکه خواستار آزادی فوری وی شد، افزود: واکنش های بین المللی و مجامع و مراجع دینی مذهبی به دستگیری آقای شیخ علی سلمان نشان می دهد که ایشان از احترام زیادی برخوردارند و مشی اعتدالی ایشان و جمعیت الوفاق مقبولیت مردمی و بین المللی دارد.