فیلم/ درختکاری مردم سوریه در بلندیهای جولان

سیاسی

گروه بین الملل: جمعی از مردم سوریه با حضور در منطقه «القنیطره» در بلندیهای جولان نهال درخت در این منطقه کاشتند.

فیلم/ درختکاری مردم سوریه در بلندیهای جولانگروه بین الملل: جمعی از مردم سوریه با حضور در منطقه «القنیطره» در بلندیهای جولان نهال درخت در این منطقه کاشتند.