طالبان و حامیان آنها از شیطان بدترند/ یک اصل مشترک تکفیریها با آمریکا

سیاسی

خبرگزاری مھر ، گروہ بین الملل: حادثه 16 دسامبر پیشاور پاکستان به ھمه دنیا نشان داد که طالبان انتقام شکست خود را از کودکان معصوم می گیرد و آنها از شیطان بدتر هستند.

طالبان یک گروہ خاص نیست بلکه یک تفکر است که بر عقیدہ سلفی تکفیری استوار است وپرورش این تفکر در مراکز مذہبی سلفی تکفیری انجام می شود، تفکر سلفی وهابی در افغانستان و پاکستان بنام طالبان فعالیت تروریستی خود را انجام می دھد  و در عراق و سوریه بنام داعش، و جبهه النصرہ حوادث جانکاہ و دردناک را بوجود می آورد و در کشورھایی آفریقائی بنام بوکوحرام  و الشباب عملیات تروریستی را انجام می دھد پس معلوم شد که طالبان گروہ خاصی نیست بلکه یک فکر است که در دنیا بنام ھای گوناگون عملیات تروریستی را بنام دین و جهاد  انجام می دھد۔

تفکر طالبان و گروہ ھای ھمانند آن مطابق تعلیمات، اسلامی، اخلاقی ، انسانی و اجتماعی نیست چون سلفی و تکفیری ھا عقیده خود را با زور بر دیگران مسلط می کنند و کسانی را که با عقیده آنھا موافق نباشند به راحتی از بین می برند و شعار اینھا مانند شعار آمریکا است که هر کس که با ماست دوست ماست و هر کس که با ما نیست دشمن ماست، و مثل آمریکاییھا عملیات تروریستی سلفی وہابی ھا ھم بر کسی مخفی نیست افغانستان، پاکستان، عراق ، سوریه، سومالی و نیجریه از حوادث تروریستی آنھا در امان نیستند.

تروریست ھای سلفی وهابی  در اجتماع ھای مردمی، مذهبی، فرھنگی، اجتماعی ، قبور انبیاء و اولیاء ، مساجد و حسینیه ھا بمبگذاری می کنند و این عمل وحشیانه خود را جھاد می نامند، ولی حادثه 16 دسامبر در شھر پیشاور پاکستان، ھمه دنیا و ھمه پاکستان را تکان داد و کسی فکر نمی کرد که طالبان انتقام شکست خود را در مقابل ارتش پاکستان از کودکان معصوم بگیرد در حادثه پیشاور دل ھمه انسانھا به درد آمد و ھمه به یک صدا گفتند که طالبان و حامیان آنھا از شیطان بدتر ھستند و آن مراکزی که طالبان در آنھا تعلیم و تربیت می بینند در واقع مراکز شیطانی ھستند و تا ھنگامی که با این مراکز برخورد نشود برخورد با طالبان به جایی نمی رسد و مبارزہ با تروریستھا ریشه ای نخواھد بود بلکه موقتی خواھد بود.

ذاکر حسین جعفری