حجت الاسلام محمد رجایی در گفتگو با مهر خبر داد:

موافقت کمیسیون اقتصادی با تحقیق وتفحص از عملکردبانکها و موسسات اعتباری

سیاسی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی، دولتی و موسسات اعتباری خبر داد.

حجت الاسلام محمد رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب سه طرح تحقیق و تفحص مهم در جلسه کمیسیون اقتصاد خبر داد.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، بانکهای خصوصی و دولتی، موسسات اعتباری و نیز تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند به تصویب رسید.

وی با اشاره به مخالفت نمایندگان دستگاههای مختلف با تحقیق و تفحص گفت: تحقیق و تفحص باعث شفافیت وضعیت دستگاهها می شود و به نفع آنهاست.

رجایی با اشاره به نظر برخی از نمایندگان مبنی بر گسترده بودن بانکهای خصوصی، دولتی و موسسات اعتباری و مهلت کم باقیمانده از مجلس نهم، گفت: مقرر شد در صورت تصویب نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی، دولتی و موسسات اعتباری در صحن علنی مجلس گروههای کارشناسی متعددی برای بررسی عملکرد هر یک از بانکها و موسسات تشکیل شود تا این کار با سرعت به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند نیز با رای پائین اعضای کمیسیون به تصویب رسید.