عمر البشیر:

موساد و سیا مخالفان سودانی را تجهیز می کنند

سیاسی

رئیس جمهور سودان، سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکا را متهم به حمایت و تجهیز گروه های مخالف این کشور آفریقایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاارتض، عمر البشیر با بیان این موضوع گروه های مخالف را مزدورانی دانست که از سوی سیا و موساد تغذیه می شوند. 

وی همچنین اقدام اخیر گروه های مخالف در تهیه سندی در خصوص دموکراسی و صلح را اقدام برآمده از برنامه های سیا و موساد دانست.