فیلم/ کتک کاری شدید نمایندگان پارلمان گرجستان

سیاسی

مقر پارلمان گرجستان در شهر تفلیس اخیرا در موضوع سهم احزاب سیاسی شاهد درگیری و کتک کاری شدید میان نمایندگان بود تا جایی که مشابه آن تاکنون کمتر دیده شده است.

فیلم/ کتک کاری شدید نمایندگان پارلمان گرجستانمقر پارلمان گرجستان در شهر تفلیس اخیرا در موضوع سهم احزاب سیاسی شاهد درگیری و کتک کاری شدید میان نمایندگان بود تا جایی که مشابه آن تاکنون کمتر دیده شده است.