فیلم/ موثرترین شخصیتهای سال 2014 از نگاه سی ان ان

سیاسی

شبکه آمریکایی سی ان ان اخیرا از مخاطبان خود خواسته مهمترین شخصیتهای سال را از نگاه خود معرفی کنند. البته گزینه های معرفی شده در این فیلم حاکی از نگاه این شبکه آمریکایی نشات گرفته است.

فیلم/ موثرترین شخصیتهای سال 2014 از نگاه سی ان انشبکه آمریکایی سی ان ان اخیرا از مخاطبان خود خواسته مهمترین شخصیتهای سال را از نگاه خود معرفی کنند. البته گزینه های معرفی شده در این فیلم حاکی از نگاه این شبکه آمریکایی نشات گرفته است.