فیلم/ درخواست عاجزانه برادر خلبان اردنی از داعش

سیاسی

برادر "معاذ الکساسبه" خلبان اردنی که در اسارت داعش قرار دارد به تازگی از این گروه تروریستی عاجزانه تقاضا کرده برادرش را آزاد کنند. وی در این سخنان برادرش را فردی معتقد به امور دینی معرفی می کند.

برادر این خلبان اردنی با لحنی عاجزانه و ملتمسانه از گروه تروریستی داعش می خواهد به پدر و مادر کهنسالش رحم کنند و موجبات آزادی برادرش را فراهم کنند.

فیلم/ درخواست عاجزانه برادر خلبان اردنی از داعشبرادر "معاذ الکساسبه" خلبان اردنی که در اسارت داعش قرار دارد به تازگی از این گروه تروریستی عاجزانه تقاضا کرده برادرش را آزاد کنند. وی در این سخنان برادرش را فردی معتقد به امور دینی معرفی می کند.