اظهارات تازه دبیرکل موتلفه علیه سیدمحمدخاتمی و جریان فتنه

مهر نوشت:

محمد نبی حبیبی با تاکید براینکه فتنه ۸۸ برای براندازی نظام در خارج از کشور طراحی شده بود، اظهارداشت: به دنبال این طراحی از سوی دشمنان عده ای در داخل به دام این فتنه براندازانه افتادند و در زمین دشمن بازی کردند.

کد N640525