عماد بهاور از زندان آزاد شد

سیاست داخلی

عماد بهاور با رای شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سادات مبنی بر تبرئه از اتهام اجتماع و تبانی، و در نتیجه تقلیل حکم محکومیت اش به دو سال حبس، از زندان آزاد شد.

عماد بهاور از زندان آزاد شد.

به گزارش ایلنا، عماد بهاور پس از گذراندن نزدیک به پنج سال حبس، از زندان آزاد شد.

وی با رای شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سادات مبنی بر تبرئه از اتهام اجتماع و تبانی، و در نتیجه تقلیل حکم محکومیت اش به دو سال حبس، از زندان آزاد شد.

کد N634508