موافقت پارلمان اروپایی با طرح تشکیل کشور فلسطین

پارلمان اروپایی به صورت اولیه با طرح تشکیل کشور فلسطینی موافقت کرد.

کد N633398