اتحادیه کارگران فرانسه دولت را تهدید به اعتصاب عمومی کرد

سیاسی

بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه درباره اعتصاب عمومی در پاریس هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با اشاره به هشدار بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه موسوم به اتحادیه نیروی کارگری فرانسه به دولت برای توقف سیاست ریاضت اقتصادی گزارش داد که فرانسویان از اعتصاب عمومی در پاریس در صورت بی توجهی دولت به این موضوع خبر داده اند.

در همین رابطه "ژان کلود میلی" مسئول حزب نیروی کارگری فرانسه با تاکید بر لزوم توقف سیاست ریاضتی فرانسه که کشور را در معرض خودکشی اجتماعی، اقتصادی و دموکراتیک قرار داده است، از آمادگی این حزب برای اعتصاب گسترده در پایتخت فرانسه خبر داد.