اتحادیه اروپا حماس را از فهرست گروههای تروریستی خارج کرد

سیاسی

خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از حذف نام جنبش حماس از فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری اعلام کرد: اتحادیه اروپا امروز طی نشستی جنبش حماس را از فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه حذف کرد.

خاطرنشان می شود کشورهای اروپایی به دلیل اینکه تاکنون جنبش حماس در فهرست سازمان های تروریستی اروپا قرار داشت با این جنبش هیچ رابطه ای برقرار نمی کردند.