یک حسین شریعتمداری، یک دنیا نفرت

حسین شریعتمداری

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان مهمان دانشجویان دانشگاه تهران بود.

فيلم سخنراني حسين شريعتمداري در دانشگاه تهران را از خبرگزاري فارس ديدم. اين نخستين باري نبود که شريعتمداري به يک دانشگاه مي رفت و سخنانش با واکنش تند دانشجويان روبرو مي شد. در اين فيلمي هم که امروز از سخنراني او در دانشگاه منتشر شده است اعتراضات تندي عليه او مي شد و او هم تندتر و تندتر پاسخ آن ها را مي داد. تا جايي که رسما سالن شيخ مرتضي انصاري دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به دو دسته موافقين و مخالفين سخنان شريعتمداري تقسيم شد. دانشجويان هم مدام در يک دور باطل شعارهايشان را بلندتر و بلندتر فرياد مي زدند. اگرچه موضوع سخنان شريعتمداري و شعارهاي مخالفانش موضوع مهمي بود اما چيزهاي خيلي مهمتري نيز وجود داشت که حسين شريعتمداري توجه و فهمي نسبت به آن ها نداشت. بگذاريد اين مسايل را در چند سوال خلاصه کنم:
*آقاي شريعتمداري چند سال دارد و آن دانشجويان چندسال داشتند؟
*آقاي شريعتمداري چه قدر در آن دانشگاه هست و آن دانشجوياني که عليه هم شعار مي دادند چقدر؟
*اين چندمين بار است که آقاي شريعتمداري با اين حجم از مخالفت دانشجويي روبرو مي شود؟
*چرا اينقدر دانشجويان نسبت به حضور شريعتمداري حساس هستند؟
حالا جواب اين 4 سوال را يک جا مي دهم:
آقاي شريعتمداري متولد 1326 است. يعني اکنون 67 سال سن دارد. دانشجويان هم بين 18 تا 24 سال سن دارند. يعني تقريبا آقاي شريعتمداري همسن پدر يا حتي پدربزرگ آن هاست. اگر من جاي او بودم هيچگاه شخصيتم نمي گذاشت ، دهان به دهان نوه هاي خودم بگذارم. آقاي شريعتمداري يک روز در دانشگاه بود و شايد سال ديگر به بهانه اي ديگر در يک دانشگاه ديگر. اما دانشجوياني که رودر روي هم با نفرت شعار مي دادند قرار است حد اقل 4 سال در کنار هم درس بخوانند و تخم نفرتي که اکنون کاشته شده معلوم نيست به چه درختي قرار است تبديل شود. اين بار هم دفعه اولي نيست که شريعتمداري در يک دانشگاه با چنين واکنش هايي روبرو مي شود و ظن من اين است که بار آخر هم نخواهد بود. جواب سوال آخر هم ديگر اظهر من الشمس است. حتي اگر بر فرض خيال بگوييم که دانشجويان با مواضع حسين شريعتمداري مخالف نباشند و تنها دچار کج فهمي شده اند، قطعا لحن و ادبيات او را دوست ندارند. توهين ها و فحش دادن هاي او را هم نمي پسندند. اين درياي نفرتي که آقاي شريعتمداري ساخته است نيازمند بازبيني او در مواضع يا لااقل لحن خود است.

کد N631552