۵۰۰ گروگان‌ در حمله افراد مسلح به مدرسه‌ای در پیشاور پاکستان

کد N630989