شهروندان کلن تظاهرات ضد نژادپرستی برگزار کردند

سیاسی

مردم شهر کلن آلمان در اعتراض به نژادپرستی دست به برگزاری تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هزاران نفر از مردم کلن در اعتراض به تحرکات نژادپرستانه و با هدف به نمایش درآوردن چهره ای مناسب از شهر خود دست به تظاهرات زدند.

تظاهرکنندگان که تعدادشان به ۱۵ هزار نفر می رسید تظاهرات را در همان محلی برگزار کردند که راستگرایان افراطی در آنجا حدود یک ماه و نیم پیش با پلیس درگیر شده بودند.

درگیری راستگرایان افراطی در 26 اکتبر با پلیس که از دید آنها اعتراضی بود به سلفی گری و افراطی گری اسلامی در آلمان و اروپا، به زخمی شدن 50 مامور پلیس کلن منجر شد.

"یورگن روترز" شهردار کلن با اشاره به درگیری های این روز گفت: "آشوبگران شورش کردند و راستگرایان افراطی تعلقات خاطر نازی مآبانه خود را به نمایش در آوردند. ما می خواهیم نشان دهیم که این چهره شهر کلن نیست."