با تصویب هیئت دولت؛

83 میلیارد ریال برای جبران خسارت خشکسالی یزد اختصاص یافت

دولت

باتصویب هیأت وزیران، مبلغ هشتاد و سه میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های وارده ناشی از خشکسالی و تکمیل بازسازی تأسیسات خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اختیار استانداری یزد قرار می‌گیرد.

باتصمیم هیأت وزیران، مبلغ هشتاد و سه میلیاردریال برای جبران خسارت‌های وارده ناشی از خشکسالی و تکمیل بازسازی تأسیسات خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اختیار استانداری یزد قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا؛ در مصوبه هیأت وزیران آمده است: باتصویب هیأت وزیران، مبلغ هشتاد و سه میلیاردریال برای جبران خسارت‌های وارده ناشی از خشکسالی و تکمیل بازسازی تأسیسات خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اختیار استانداری یزد قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

۱. مبلغ هشتاد و سه میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، برای جبران خسارتهای وارده ناشی از خشکسالی و تکمیل بازسازی تأسیسات خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به شرح جدول زیر در اختیار استانداری یزد قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

2. استانداری یزد موظف است گزارش عملکرد اعتبار یادشده را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 17/9/1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

کد N627985