انتشار نخستین گزارش لایحه بودجه 1394

مجلس,ایلنا

مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ نخستین گزارش درباره لایحه بودجه 1394 کل کشور را تهیه، تدوین و منتشر کرد. در این گزارش ضمن ارایه تصویر کلی از منابع و مصارف لایحه بودجه 1394 محورهای مهم تصمیم‌گیری که مجلس در بررسی لایحه بودجه 1394 با آنها روبروست٬ ارایه شده است.

نخستین گزارش درباره لایحه بودجه 1394 کل کشور تهیه و منتشر شد.

به گزارش ایلنا؛ معاونت پژوهش‌های اقتصادی٬ مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ نخستین گزارش درباره لایحه بودجه 1394 کل کشور را تهیه، تدوین و منتشر کرد.

در این گزارش ضمن ارایه تصویر کلی از منابع و مصارف لایحه بودجه 1394 محورهای مهم تصمیم‌گیری که مجلس در بررسی لایحه بودجه 1394 با آنها روبروست٬ ارایه شده است.

در سمت منابع لایحه بودجه، میزان و نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حجم منابع حاصل از دریافت مالیات، شیوه و میزان استفاده از منابع تعهدزا ازجمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه و... برای تأمین مالی دولت و در سمت مصارف لایحه بودجه، حجم و ترکیب اعتبارات جاری و عمرانی و تغییر برخی از وظایف دولت عمده‌ترین محور‌های تصمیم‌گیری هستند.

کد N625702