بيانيه جنبش عدم تعهد در ارتباط با تمديد برنامه اقدام مشترك

عدم تعهد ديپلماسي و گفتگو را تنها راه حل موضوع هسته اي ايران مي داند

سیاسی

جنبش عدم تعهد موضع اصولي خود را مبني بر اينكه ديپلماسي و گفتگو تنها راه برای حل بلند مدت موضوع هسته‍اي ايران است تصريح مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، جنبش عدم تعهد درخصوص نظارت و راستی آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تمدید برنامه اقدام مشترک در تاريخ ٢٠ آذر ماه بيانيه‍اي را در نشست شوراي حكام آژانس بين المللي  انرژي اتمي صادر كرده است.

ترجمه متن اين بيانيه به شرح زير است: 

 نشست شوراي حكام آژانس بين المللي  انرژي اتمي

وین، 20 آذر ماه 1393

آقای رئيس

1- جنبش عدم تعهد مايـل است مراتب تشكر خود را از آقاي يوكيا آمانو مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي بخاطر گزارش وی در خصوص نظارت و راستی آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تمدید برنامه اقدام مشترک مندرج در سند GOV/2014/62 ابراز نمايد.

2- جنبش عدم تعهد موضع اصولي خود مبني بر اينكه ديپلماسي و گفتگو تنها راه برای حل بلند مدت موضوع هسته اي ايران است را تصريح مي  كند. جنبش عدم تعهد همه کشورهای عضو را نسبت به مشاركت مثبت در این راستا، تشويق مي كند.

3- جنبش عدم تعهد مجددا از برنامه اقدام مشترک که بین ایران و EU3+3 در تاریخ 24 نوامبر 2013 در ژنو (مندرج در سندهای INFCIRCs/855 & 856) استقبال می کند و اعتقاد دارد که این برنامه به حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران مساعدت خواهد كرد. 

4- جنبش عدم تعهد توجه می نماید که آژانس یک نقش اساسی برای نظارت و راستی آزمایی در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک دارد و بنا بر این از نقش آژانس در این زمینه حمایت می کند. 

5- جنبش عدم تعهد در پی گزارش مدیر کل به شورای حکام، به شکل مقتضی، در مورد اجرای اقدامات ذیربط هسته ای برنامه اقدام مشترک، آنگونه که تمدید گشته، است.

متشكرم آقاي رئيس.