روزنامه رسالت: چرا رئیس جمهور در16آذر از بازرگان به نیکی یادکرد و به سران فتنه حمله نکرد؟

روزنامه رسالت در سرمقاله خود به نقد سخنان رئیس جمهور در مراسم دانشجویی 16آذر پرداخت و نوشت:

 

کد N620006