عزل و نصب وزیران کابینه سعودی از سوی ملک عبدالله

سیاسی

منابع سعودی از عزل و نصب های صورت گرفته در کابینه این کشور از سوی ملک عبدالله خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، منابع سعودی از تغییرات در کابینه این رژیم خبر دادند. بر این اساس سلیمان بن عبدالله ابا الخیل به عنوان وزیر امور اسلامی جایگزین صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ شد.همچنین خالد بن عبدالله السبتی به عنوان وزیر آموزش عالی جایگزین خالد بن محمد العنقری شد.

محمد علی بن هیازع آل هیازع به عنوان وزیر بهداشت،عبدالعزیز بن عبدالله الخضیری وزیر فرهنگ،فهاد بن معتاد بن شفق الحمد به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری جایگزین محمد جمیل بن احمد ملا شد،همچنین سلیمان بن سعد الحمید به عنوان وزیر امور اجتماعی جایگزین یوسف بن احمد العثیمین، ولید بن عبدالکریم الخریجی به عنوان وزیر کشاورزی جایگزین فهد بن عبدالرحمن بالغنیم،عبدالله بن عبدالرحمن المقبل به عنوان وزیر حمل و نقل جایگزین جباره بن عید الصریصری شد.

عصام بن سعد بن سعید به عنوان وزیر مشاور در امور کابینه و رئیس هیئت کارشناسان شد.

همچنین ملک عبدالله طی حکمی سرلشگر سلیمان بن عبدالله العمرو مدیر کل دفاع مدنی این کشور را به درجه سپهبد، و سرلشگر عثمان بن ناصر المحرج مدیر امنیت کل را نیز به درجه سپهبدی ارتقا داد.