مجلس تصویب کرد،

مزایای دریافتی هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیر دولتی بیش از مصوبه شورای عالی کار نباشد

مجلس شورای اسلامی مصوب کرد ناخاص مزایای دریافتی مدیران عامل و هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیر دولتی نباید بیش از حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ماده‌ی دیگر مصوب کردند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیر دولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی می‌باشند باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.

ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت‌های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیر موظف به جز حق جلسه ماهیانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.

انتهای پیام

کد N611238