با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

تعیین سقف افزایش حقوق و مزایای دستگاه‌ها توسط هیأت وزیران

مجلس

با تصویب نمایندگان در همه دستگا‌ه‌های اجرایی، کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 1500 تعیین و پرداخت می‌شود.

با تصویب نمایندگان در همه دستگا‌ه‌های اجرایی، کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 1500 تعیین و پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا  نمایندگان  در ادامه رسیدگی به طرح دائمی‌شدن احکام لوایح بودجه‌های سنواتی، ماده الحاقی 47 و 48 را  به تصویب رساندند.

همچنین مقرر شد سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

همچنین از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.

در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه‌های مذکور ممنوع است.

 

کد N610763