پارلمان فرانسه فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت شناخت

پارلمان فرانسه با اکثریت 339 رای کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.

کد N610206