با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

اختصاص نیم درصد عوارض شهرداری‌ها به کتابخانه عمومی همان شهر

سیاسی

نیم درصد از عوارض شهرداری‌های هر شهر به کتابخانه عمومی همان شهر اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمایندگان مقرر کردند در صورت امتناع هر یک از شهرداری‌ها از تأدیه نیم درصد مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) مکلف است براساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور مبالغ مربوطه را از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و یا درآمد موضوع مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه حساب نهاد کتابخانه عمومی همان شهر اقدام کند.

این بند به صورت یک تبصره به ماده شش قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 1382.12.17 مجلس شورای اسلامی الحاق می شود.

به گزارش مهر این ماده با 146 رای موافق 7 رای مخالف و بدون را ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.