فیلم/ اعتراضات مردم مکزیک در پی اختفای 43 دانشجو

سیاسی

مردم شهر "چلبانسینگو" در مکزیک درپی ناپدیدشدن 43 دانشجوی این شهر که از سه ماه پیش، پس از بازداشت توسط نیروهای پلیس، خبری از سرنوشت آنها در دست نیست به خیابانها ریختند و به برخی مراکز دولتی حمله کردند.

فیلم/ اعتراضات مردم مکزیک در پی اختفای 43 دانشجومردم شهر "چلبانسینگو" در مکزیک درپی ناپدیدشدن 43 دانشجوی این شهر که از سه ماه پیش، پس از بازداشت توسط نیروهای پلیس، خبری از سرنوشت آنها در دست نیست به خیابانها ریختند و به برخی مراکز دولتی حمله کردند.