شکارچی افسران نازی: آلویس برونر در سوریه مرده است

آلویس برونر، افسر اتریشی اس اس و مسئول گسیل بیش از ۱۲۵ هزار یهودی اروپا به اردوگاههای مرگ نازی ها چهار سال پیش در سوریه درگذشته است.

شکارچی افسران نازی: آلویس برونر در سوریه مرده استآلویس برونر، افسر اتریشی اس اس و مسئول گسیل بیش از ۱۲۵ هزار یهودی اروپا به اردوگاههای مرگ نازی ها چهار سال پیش در سوریه درگذشته است.

 

 

از وی بعنوان دست راست آدولف آیشمن، از مغزهای متفکر آلمان نازی نام برده می شود.

افرایم زروف، شکارچی اسرائیلی نازی های هیتلر می گوید آلویس برونر در پایان جنگ از آلمان به مصر فرار کرده سپس در سال ۱۹۵۴ وارد سوریه شده و در دوران حافظ اسد به خدمت گرفته شده بود.

آلویس برونر چند انگشت و یک چشمش را در انفجار بمب های پاکتی که گفته می شود توسط ماموران مخفی اسرائیلی فرستاده شده بود از دست داده بوده است.

52261

کد N609153