با تصویب نمایندگان صورت گرفت؛

تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه ای شرکت های دولتی به امور پژوهشی

سیاسی

یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی به امور پژوهشی تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب ماده الحاقی دیگری کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384.8.15 را مکلف کردند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه ها در قوانین بودجه سالانه منظور شده است یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه های به استثنا فصول یک و شش و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.

به موجب تبصره این ماده دستگاه های مذکور ضمن رعایت چارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ذیربط که به تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر 6 ماه یک بار به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند.

شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.