معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور:افتتاح خط راه آهن اینچه برون نوید بخش تحول و آباد سازی شرق و سواحل مکران

پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت:

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، در صفحه شخصی خود در توئیتر، افتتاح خط راه آهن ترانزیتی شرق دریای خزر را نوید بخش تحول و توجه استراتژیک به آباد سازی شرق و نوار ساحلی مکران دانست.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، در صفحه شخصی خود در توئیتر، افتتاح خط راه آهن ترانزیتی شرق دریای خزر را نوید بخش تحول و توجه استراتژیک به آباد سازی شرق و نوار ساحلی جنوب کشور دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر حمید ابوطالبی با اشاره به این خط راه آهن ترانزیتی شرق دریای خزر (گرگان - اینچه‌برون - ترکمنستان) که قرار است در سفر استانی دکتر روحانی به استان گلستان افتتاح شود نوشت: سوت قطاردرایستگاه اینچه برون برای اتصال جاده کهن ابریشم، نوید بخش تحول وتوجه استراتژیک به آبادسازی شرق ونوار ساحلی جنوب کشوراست چراکه این کریدورِمهم ،یکی ازعوامل اصلی رشد و توسعه این مناطق ازطریق امکانات ترانزیت ریلی-جاده ای محسوب می شود.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه آغازسفرهای استانی دولت ازاستانهای جنوبی کشورنشان داد توسعه شرق ونوارساحلی جنوب ایران ازاهداف بلندبرنامه توسعه متوازن وملی ایران بوده است نوشت: این هدف،درکنارتوسعه روابط باکشورهای همسایه که عمق استراتژیک تعاملات اقتصادی ایران است نشان دهنده یکپارچگی برنامه هاواهداف کلان دولت است.
ابوطالبی سپس از آغاز تحولات و دگرگونی در این منطقه ز کشورمان پرداخته و در تشریح این تحولات نوشته است : شرق ایران درحال دیگرگونی است؛ ازتحولات درکشورهای اقیانوس هند و اقیانوس آرام گرفته تا سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری استراتژیک درکشورهای همجوارایران درحوزه انرژی و ازآنجا تا حضوردیگران درافغانستان تا تحولات توسعه ای آسیای میانه وقفقاز وپیشرفت های کشورهای حوزه دریای خزر همگی موید این ادعا هستند
او برهمین اساس می افزاید: لذا ایران باتحولاتی استراتژیک درمنطقه روبرواست، موضوعی با ابعادسرزمینی که برای آن ازخوزستان تاجاسک وچابهارو اینچه برون بایدبرنامه داشت.
به گفته ابوطالبی درهمین راستا،رشدوتوسعه نوارساحلی جنوب وشرق،"خوزستان تاخراسان بزرگ"، باتعامل ازکویت وعمان تا کشورهای همسایه شمالی اهمیت ویژه ای دارد.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور سپس در تعریف کریدور راه آهن شمال-جنوب می گوید: کریدور راه آهن شمال-جنوب اتصال ریلی سواحل خلیج فارس ومکران به چین وروسیه، وغرب واروپا به شرق؛ از طریق قزاقستان وترکنستان وایران.
صبح امروز مقام معظم رهبری در دیدارِ جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش مسئله آبادسازی سواحل مکران را مورد تاکید قرار دادند و آن را جزء کارهای اساسی دانستند که باید با همکاری دولت، برنامه‌های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود.

خط‌ آهن گرگان – اینچه‌برون، سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان را به یکدیگر متصل می‌کند؛ طول راه‌آهن گرگان - اینچه برون - اترک - برکت در ۳ کشور قزاقستان، ترکمنستان و ایران حدود ۹۰۸ کیلومتر است و در شرق دریای خزر ساخته شده که ۱۲۰ کیلومتر آن در قزاقستان، ۷۰۰ کیلومتر در ترکمنستان و ۸۸ کیلومتر در ایران قرار دارد و این خط ریلی کشورهای ‌(CIS) را به خلیج فارس و کشورهای جنوب شرق آسیا متصل می‌کند.

4545

کد N606201