تعیین مصادیق جرایم تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

سیاسی

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصادیق مجرمانه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به منظور وصول جریمه، تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب ماده ای مقرر کردند که درآمدهای ناشی از وصول جرایم موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 که از متخلفان در موارد زیر اخذ می گردد به حساب درآمد هزینه ای که در قانون بودجه مشخص می گردد واریز شود تا بر اساس موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود:

الف: ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت

ب: ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه

ج: خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس

د: ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر نیاز به منظور سودجویی

ه: به کارگیری متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار

و: به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی

ز: ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی در ساعات مقرر

ح: فعالیت متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی

به گزارش مهر این بند با 140 رای موافق، 4 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده دیگری از این طرح مقرر کردند که عنوان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدی آن به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 تغییر یابد.

بر این اساس، این ماده نیز با 136 رای موافق، 13 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.