با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

وزارت آموزش و پرورش برای خرید خدمات آموزشی مجوز گرفت

مجلس,مجلس شورای اسلامی

وزارت آموزش و پرورش برای پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجو ندارد می‌تواند نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.

وزارت آموزش و پرورش برای پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد٬ می‌تواند نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به طرح احکام دائمی و ثابت لوایح بودجه‌های سنواتی، ماده 50 این طرح را به تصویب رساندند.

طبق این ماده 50، اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به‌شمار می‌آیند.

این در حالی است که طبق این ماده  وکلای ملت ماده ماده 51 این طرح را مصوب کردند که طبق آن به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند

 

کد N606016