پرنده انتحاری در افغانستان هدف پلیس قرار گرفت

کد N605422