مردم اسپانیا علیه دولت دست به تظاهرات زدند

سیاسی

شمار زیادی از مردم اسپانیا در سراسر این کشور با شرکت در راهپیمایی اعتراض خود را علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورترآلگماینه، بر اساس آنچه مشخص و عامل برگزاری تظاهرات در اسپانیا شده در دو حزب اصلی کشور فساد سیستماتیک وجود دارد و این در حالی است که حقوق اساسی از جمله بهداشت و آموزش محدود شده است.

تظاهرات کنندگان با این حرکت خود نشان دادند که خواهان پایان دادن به این نوع سیاست هستند.

شهروندان اسپانیایی خواستار برکناری دولت کنونی شدند.

در جریان تظاهرات نمایندگان دو اتحادیه اصلی تجاری در اسپانیا شرکت کردند. این اعتراضات در واقع ادامه راهپیمایی‌های اعتراضی به اقدامات ریاضتی است که از ماه مارس و با شعار "نه به کاهش بیشتر" آغاز شد.

طبق قوانین مالی اتحادیه اروپا، دولت اسپانیا باید سیاست ریاضت اقتصادی را با هدف کاهش کسری بودجه سه درصدی تا سال 2016 اجرایی کند.