با تصویب مجلس:

کارکنان سازمان انرژی اتمی فوق العاده کار با اشعه دریافت می‌کنند

سیاسی

کارکنان سازمان انرژی اتمی که در معرض اشعه و مواد پرتوزا هستند فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب موادی از این طرح سازمان انرژی اتمی ایران را موظف کردند درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز کنند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نيز به میزانی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا طبق قوانين و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.

علاوه بر این با تصویب ماده دیگری به سازمان انرژی اتمی  ایران اجازه داده شد به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین‌نامه اجرائی و دستورالعمل مربوط، فوق العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کنند.