فیلم/ ضرب و شتم وحشیانه شهروند بحرینی توسط نظامیان رژیم آل خلیفه

سیاسی

درپی تحریم انتخابات پارلمانی بحرین توسط اکثریت مردم ، خشم و کینه رژیم آل خلیفه افزایش پیدا کرده است. در این فیلم یک شهروند بحرینی در منطقه "شهرکان" بشدت توسط نظامیان مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

فیلم/ ضرب و شتم وحشیانه شهروند بحرینی توسط نظامیان رژیم آل خلیفهدرپی تحریم انتخابات پارلمانی بحرین توسط اکثریت مردم ، خشم و کینه رژیم آل خلیفه افزایش پیدا کرده است. در این فیلم یک شهروند بحرینی در منطقه "شهرکان" بشدت توسط نظامیان مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.