فیلم/ خشم "فرگوسن" فرو نمی‌نشیند

بین الملل آمریکای شمالی

90 شهر آمریکا از دو روز قبل و در پی اعلام برائت عامل قتل "مایکل براون" صحنه اعتراضات عیله خشونت پلیس است و در این میان شهر فرگوسن در ایالت میسوری شاهد آشوب های بسیار گسترده ای است که همچنان ادامه دارد.

فیلم/ خشم "فرگوسن" فرو نمی‌نشیند90 شهر آمریکا از دو روز قبل و در پی اعلام برائت عامل قتل "مایکل براون" صحنه اعتراضات عیله خشونت پلیس است و در این میان شهر فرگوسن در ایالت میسوری شاهد آشوب های بسیار گسترده ای است که همچنان ادامه دارد.