فیلم/ آشوب در "فرگوسن"

بین الملل آمریکای شمالی

دستکم 90 شهر آمریکا از دو روز قبل و در پی اعلام برائت عامل قتل "مایکل براون" صحنه اعتراضات عیله خشونت پلیس است و در این میان شهر فرگوسن در ایالت میسوری شاهد آشوب های بسیار گسترده ای استکه همچنان ادامه دارد.

فیلم/ آشوب در "فرگوسن"دستکم 90 شهر آمریکا از دو روز قبل و در پی اعلام برائت عامل قتل "مایکل براون" صحنه اعتراضات عیله خشونت پلیس است و در این میان شهر فرگوسن در ایالت میسوری شاهد آشوب های بسیار گسترده ای استکه همچنان ادامه دارد.