حمایت از شناسایی کشور فلسطین رو به افزایش است

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

معاون وزیرامور خارجه روسیه حمایت از تاسیس حکومت مستقل فلسطینی در سطح جهانی را رو به فزونی قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"گنادی گاتیلوف" درگفتگو با ایتارتاس همچنین تصریح کرد: تعداد کشورهایی که در حال حاضر خواهان برسمیت شناختن کشور فلسطینی هستند رو به افزایش گذاشته است.

وی با اشاره به حمایت برخی از کشورهای اروپایی در تاسیس حکومت مستقل فلسطینی گفت : این امر نشان از ضرورت اتخاذ تدابیر جدی برای حل و فصل مناقشه فلسطین و اسرائیل دارد.

معاون وزیر امورخارجه روسیه در ادامه خاطر نشان کرد: درحال حاضر دولت فلسطین درحال تنظیم پیش نویس قطعنامه ای است که درآن تاریخ پایان اشغال سرزمین های فلسطینی مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه ممکن است پیش نویس تاسیس حکومت فلسطینی از سوی آمریکا وتو شود، افزود: اما این مسئله مقامات فلسطین را از تنظیم پیش نویس قطعنامه بازنمی دارد وآنها می خواهند با ارائه آن نشان دهند که بخش عمده جامعه جهانی از فلسطین حمایت می کند.