ادامه تظاهرات شهروندان مجارستانی علیه سیاست های مالیاتی دولت

بین الملل اروپا

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: تظاهرات ضددولتی مردم مجارستان پس از بی توجهی "ویکتور اوربان" نخست وزیر به خواسته هایشان، همچنان ادامه دارد.