گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/ 57

دیدار دوباره ظریف و کری از ساعت 13/ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ 1+5 ﺗﻨﻆﻴﻢ نشده اﺳت

سیاست سیاست خارجی

قرار است امروز ﻇﺮﻳﻒ و ﻛﺮی در ﺳﺎﻋﺖ 10:30(13 به وقت تهران) با هم ﻣﻼﻗﺎﺕ کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، ﺩﻳﺪاﺭ ﻇﺮﻳﻒ و اﺷﺘﻮﻥ اﺯ ﺳﺎﻋﺖ 9 امروز به وقت وین ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ اﺳﺖ. 

قرار است بعد از این دیدار، ﻇﺮﻳﻒ و ﻛﺮﻱ  در ﺳﺎﻋﺖ 10:30 با هم ﻣﻼﻗﺎﺕ دو جانبه ای داشته باشند.

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران گفت: ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاﻱ ﺟﻠﺴﻪ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ 1+5 ﺗﻨﻆﻴﻢ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.