تسهیلات ویژه مجلس برای تشویق خیرین به منظور شرکت در اجرای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

سیاست مجلس

مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را برای تامین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری منظور کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در شور دوم صحن علنی، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در بررسی ماده ای مقرر کردند که به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به دستگاههای اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره 1 قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استانها اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تامین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار می گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.

تسهیلات اعطایی توسط خیرین تضمین می گردد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرح های خاتمه یافته ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نمایند.

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح های پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، ساز و کارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.

به گزارش مهر، این ماده با 146 رای موافق، 11 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.