گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/ 48

خبر توافق را تایید نمی‌کنیم/ بحثی درباره تمدید نداشته‌ایم

سیاست سیاست خارجی

یکی از نزدیکان به تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان گفت: اینکه توافقی در حال حصول است، تایید نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر از وین، این ﻣﻨﺒﻊ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻆﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺤﺜﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺪﻳﺪ و اﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻳﻢ.

وی تاکید کرد: ﻫﻤﻪ ﻣﺬاﻛﺮاﺕ ﺣﻮل ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ، ﻻاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﻭﻱ ﻛﻠﻴﺎﺕ، ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ.

این منبع آگاه افزود: اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ اﺳﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲ‌ﺷﻮﺩ.