صحبتی از تمدید مذاکرات نیست

سیاست خارجی

مقامات نزدیک به مذاکرات هسته ای اعلام کردند: همه طرف های مذاکرات تا آخرین لحظه به دنبال رسیدن به تفاهم و نزدیک کردن دیدگاههای و مواضع از طریق راهکارهای ارائه شده، هستند.

مقامات نزدیک به مذاکرات هسته ای اعلام کردند: همه طرف های مذاکرات تا آخرین لحظه به دنبال رسیدن به تفاهم و نزدیک کردن دیدگاههای و مواضع از طریق راهکارهای ارائه شده، هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از واحد مرکزی خبر، این مقامات نزدیک به مذاکرات گفتند که هنوز هیچ کدام از طرفین, بحثی در رابطه با تمدید مذاکرات انجام ندادند.

کد N594436