هیأت وزیران تصویب کرد؛

پرداخت غرامت بابت سهام ملی‌شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

دولت

اختیار هیأت وزیران در تبصره (3) ماده واحده لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت سهامـی انبـارهای عمومـی ـ مصـوب 1359ـ به وزیـران عضو کمیسیـون اقتصـاد تفویض می‌شود.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداخت غرامت بابت سهام ملی‌شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، مجاز شد.

به گزارش ایلنا، در مصوبه هیأت وزیران آمده است:

1ـ در اجرای تبصره (2) ماده (19) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، پس از تأیید اصالت متقاضیان و میزان سهام ملی شده آنان در شرکت مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب رقم آن توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.

2ـ اختیار هیأت وزیران در تبصره (3) ماده واحده لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت سهامـی انبـارهای عمومـی ـ مصـوب 1359ـ به وزیـران عضو کمیسیـون اقتصـاد تفویض می‌شود.

3ـ تصمیمـات و مصـوبات اکثریت وزرای عضـو کمیسیـون در حکم تصمیـمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 25/8/1393 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

کد N594119