با تصویب نمایندگان مجلس؛

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مجاز به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی شدند

مجلس,موسسات آموزش عالی و پژوهشی

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با تکمیل پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای در دست اجرا که با تصویب و تایید هیات امنا که از محل درآمد اختصاصی تامین اعتبار شده اند تا سقف اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی اقدام و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در راستای طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با تصویب ماده 17 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط مجازند برای پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای دارای مجوز موضوع ماده 32 این قانون که از محل درآمد عمومی تامین اعتبار شده‌اند حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه های طرح در برنامه های توسعه نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی بر اساس تضمین و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبنی بر درک اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سال‌های بعد اقدام کنند.

همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با تکمیل پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای در دست اجرا که با تصویب و تایید هیات امنا که از محل درآمد اختصاصی تامین اعتبار شده اند تا سقف اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی اقدام و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

این ماده در حالی تصویب شد که درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت‌های درمانی بیمارستان های غیرهیات امنایی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی شوند.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 18 این طرح هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را موظف کردند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل کنند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تامین شود و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.

 

کد N593678